Strong's Hebrew
Example Zoom search template page
Search results for: m 축구언오버 cddc7닷컴 ▽보너스코드 b77▽피지컬토토사이트㉹실시간홀덤🧎화랑토토;하남 가족방㊔축구언오버추천 slickness

No entries with all terms, 87 entries with some. Showing up to 25.

4 pages of results.
... NASB Translation Memphis (1 ) . Brown-Driver-Briggs מֹף proper name, of a location Memphis (Egyptian Mr-nfr, i.e. M nn¥f r, * M nn¥f , SteindBAS i. 594 f.; Assyrian Mêmpi, ...
https://biblehub.com/hebrew/4644.htm
... read מִמְּרַאֲשֹׁתָיו ᵐ5. We Dr HPS, for ᵑ0 מֵרַאֲשֹׁתֵי שָׁאוּל, מַרְאֲשׁוֺתֵיכֶם Jeremiah 13:18 (head-tires AV:m RV), read מַרְאשֵׁיכֶם, Jeremiah 13:8 (head-tiresAV:m RV), read מֵרָאשֵׁיכֶם from your ...
https://biblehub.com/hebrew/4761.htm
... R. 8 Köi. 415); 1 singular אֶהֱלֹךְ Exodus 16:22 ; Exodus 23:8 (compare M 1:14; M 1:15); יִהֲלֹ֑כוּ Job 41:11 ; usually b. (629 ...
https://biblehub.com/hebrew/1980.htm
... , namely Assyrian mannu, manu (DlHWB 419), Ethiopic man¥, Aramaic Arabic , Vulgar Arabic min, m£n , from a form resembling which, by rejection of n, probably Hebrew מִי: WSG 123 f ...
https://biblehub.com/hebrew/4310.htm
... see HEBREW shem Forms and Transliterations וְשֵׁם ־ וּלְשֵׁ֥ם ולשם ושם ־ ם שֵׁ֑ם שֵׁ֔ם שֵׁ֖ם שֵׁ֗ם שֵׁ֚ם שֵׁ֥ם ׀ שֵׁ֨ם שם m šêm shem ū lə šêm ūləšêm ulShem veshem wə šêm- wəšêm- Links Interlinear Greek • Interlinear Hebrew • Strong's ...
https://biblehub.com/hebrew/8035.htm
... - leShem leshimCha ləšimḵā liš me ḵā liš mî liš mō wṯ liš mōw lishMecha lishMi lishMo lishMot lišmeḵā lišmî lišmōw lišmōwṯ m mə ḵā mecha məḵā miš šə me ḵā miš šə mō ṯām miš šim ḵā mishsheMecha mishshemoTam mishshimCha miššəmeḵā miššəmōṯām miššimḵā ...
https://biblehub.com/hebrew/8034.htm
... mə nō w ṯāw al mə nō w ṯe hā almānāh almānōwṯ almənōṯāw almənōwṯāw almənōwṯehā almaNah almaNot almenoTav almenoTeiha bə'almnōwṯāw bə al m nō w ṯāw bealmnoTav hā'almānāh hā al mā nāh haalmaNah kə'almānāh kə'almānōwṯ kə al mā nāh kə al mā nō wṯ ...
https://biblehub.com/hebrew/490.htm
... Ezekiel 6:13 ; especially to Moloch Leviticus 20:2 ,4 , to pass through fire to (לׅ M. Leviticus 18:2 , etc. l. = consecrate, dedicate to (לְׅ ׳ י 1 Samuel ...
https://biblehub.com/hebrew/5414.htm
... śə mō wl mehasseMol mêhaśśəmōwl miś śə mō lōw miś śə mō wl miś śə mōl misseMol miśśəmōl missemoLo miśśəmōlōw miśśəmōwl śə m ō w lām śə mō lāh śə mō le ḵā śə mō lōw śə mō w lāh śə mō w le ...
https://biblehub.com/hebrew/8040.htm
... haśśām haśśām- hasSamah haśśāmāh hassom hataSim hăṯāśîm lā śūm lā śūm- laSum lāśūm lāśūm- lə'îšî lə î šî leiShi m mê śîm mə tā meSim mêśîm meta mətā miś śū mî miś śu mōw missuMi miśśūmî missuMo miśśumōw mu mū nā ...
https://biblehub.com/hebrew/7760.htm
... שָׁ֥מָּה שָׁ֧ם שָׁ֨ם שָׁ֨ם ׀ שָׁ֨מָּה שָׁ֨מָּה ׀ שָׁ֭ם שָׁ֭מָּה שָׁם֒ שָׁם֙ שָׁ֙מָּה֙ שם שם ־ שם ׃ שמה שמה ׃ ששם m mah māh miš šām mishSham Mishshom miššām šā māh šām šām- šām māh šāmāh šāmmāh šeš šām šeššām Sham Shamah ...
https://biblehub.com/hebrew/8033.htm
... tō mer wat tō mer- wattōmar wattōmarnā wattōmarnāh wattōmarnāh- wattōmer wattōmer- wattōmərî wattōmərū way yê ā mar way yō m rū way yō mar way yō mə rū way yō mer way yō mer- wayōmar wayyê'āmar wayyōmar wayyōmer wayyōmer- ...
https://biblehub.com/hebrew/559.htm
... ; compare K 7, 2 and anm. i and references, Cooke185 NöZMG xivii (1893), 100; M 66 GunkSchöpf. 18 LzbEph. I. 223 SACJQ, 1903-4, 273); — emphatic אַרְקָא Jeremiah 10 ...
https://biblehub.com/hebrew/772.htm
... Hebrew סַכִּין; probably loanword (Lewy Fremdw. 176) from Aramaic סַכִּינְא, id., whence also Arabic Nö M 125 Frä84; dubious); — absolute ׳ שׂ Proverbs 23:2 . Strong's Exhaustive Concordance knife Intensive perhaps ...
https://biblehub.com/hebrew/7915.htm
... 87, 5 archaic feminine construct with retracted accent before monosyl. in poetry, bâm© -thê not b©m ); suffix בָּמֹתַי 2 Samuel 22:34 3t.; בָּמוֺתַי Psalm 18:34 10t.; — ...
https://biblehub.com/hebrew/1116.htm
... יִבְנוֺן Ezra 6:7 ; Infinitive לְמִבְנֵא Ezra 5:2 +, לְמִבְבְיָה Ezra 5:9 (read לְמִבְנֵא M 64 u or < לְמִבְנֵה, so S-CA 8. 64), לִבְּנֵא (read לְמִבְנֵא Str 23 l Ml.c ...
https://biblehub.com/hebrew/1124.htm
... reddish NASB Translation reddish (2 ), reddish-white (4 ) . Brown-Driver-Briggs אֲדַמְדָּם adjective reddish (compare Assyrian ada(m )mumu ? DlW) of leprous sores Leviticus 13:42 (דָּֿ֑ם) Leviticus 13:49 (דָֹֿם ...
https://biblehub.com/hebrew/125.htm
... Pi`el 1), etc.; Participle שֹׁכֵן Genesis 14:13 +, שֹׁכְּנִי (Ges 90 l m) Deuteronomy 33:16 3t.; suffix feminine singular שֹׁכַנְתְּי Jeremiah 51:13 ; Passive participle, apparently ...
https://biblehub.com/hebrew/7931.htm
... [גְּבוּרָה] noun feminine might; — emphatic גְּביּרְתָּא (K 9 c): 57 b) a) but M 72 c) Daniel 2:20 ,23. Strong's Exhaustive Concordance might (Aramaic) corresponding to gbuwrah ; ...
https://biblehub.com/hebrew/1370.htm
... Daniel 6:5+ Daniel 3:29 Qr; Kt שׁלה usually thought an error for שׁלו; Hi Bev M (perhaps) explained as שֵׁלָה = שְׁאֵלָה = thing, affair (Dan 4:14) . Strong's Exhaustive ...
https://biblehub.com/hebrew/7955.htm
... v.) Qr adjective, of a people 1 Samuel 27:8 . Strong's Exhaustive Concordance Gezrites (in the m patrial from Gezer ; a Gezerite (collectively) or inhabitants of Gezer; but better (as in the text ...
https://biblehub.com/hebrew/1511.htm
... ) Joshua 19:6 , and perhaps שִׁלְחִיוֺ (in Negeb of Judah) Joshua 15:32 ; BuhlGeogr. m. 185. Strong's Exhaustive Concordance Shaaraim Dual of sha'ar ; double gates; Shaarajim, a place in Palestine- ...
https://biblehub.com/hebrew/8189.htm
... modern have various conjectures, but actual etymology & meaning unknown; see LagGGA 1884, No. 7. 262 = M i. 214 DrSm. אַשְׁמֹּת, אַשְׁמַּתּוֺת see שׁפת. Strong's Exhaustive Concordance good piece of flesh Of uncertain derivation ...
https://biblehub.com/hebrew/829.htm
... dual) דֶּ֫לֶת noun feminine (? masculineNehemiah 13:19) door (Late Hebrew id.; Assyrian daltu(m ) StrmAv 1843 SchrCOT Gloss; Phoenician plural דלהת CISi. 7. 3; — according to BaZMG 1887, ...
https://biblehub.com/hebrew/1817.htm
... masculine plural suffix לֻגַּנִי- Daniel 4:2 ; Daniel 7:15 ,28 (both jussive Str 18 c M 52 a); לוּךְ- Daniel 5:10 , לֻנֵּ֑ךְ- Daniel 4:16 , לוּנֵהּ- Daniel ...
https://biblehub.com/hebrew/927.htm
Result Pages: 1
Top of Page
Top of Page